Algemene voorwaarden

Zelfs bij Knaek ontkomen we er niet aan om algemene voorwaarden op te stellen. We hebben geprobeerd om alle 'spelregels' zo overzichtelijk mogelijk weer te geven. Mocht je na het lezen van de voorwaarden toch nog vragen hebben, schroom dan niet om ons te mailen.

1. KNAEK: de vennootschap Knaek Promotions B.V., gevestigd te Amsterdam.

2. Knaekapp: de door KNAEK aan het lid uitgegeven app.

3. CJP/Knaek-pas: de gecombineerde pas uitgegeven door CJP. Bestaande uit een Knaek-ID waarmee de Knaek-app geïnstalleerd kan worden en een CJP-pas. De voorwaarden van CJP zijn hier terug te vinden op.

4. Acceptant: bedrijf en/of instelling die de Knaek accepteert als kortingsapp of de CJP/Knaek-pas als kortingspas.

5. Bijdrage: de jaarlijkse vergoeding die verschuldigd is voor de productie, ontwikkeling en reserveringsservice van de Knaek-app en/of CJP/Knaek-pas.

6. Lid: de houder (m/v) van een (CJP/)Knaek-pas en/of Knaek-app.

7. Reserveringsservice: Een betaalde service (onderdeel van de bijdrage) die grarandeert dat een lid in augustus een nieuwe code voor de Knaekapp ontvangt. De service behelst dat voor ieder lid een codes apart worden gehouden en niet verkocht aan anderen.

8. Verzenddatum: Het moment waarop door KNAEK opdracht gegeven wordt om nieuwe (CJP/)Knaek-passen/apps te versturen naar leden.

9. Documentatie: de productinformatie, prijzen en voorwaarden die door KNAEK als aanbieder specifiek aan het lid mondeling dan wel schriftelijk zijn verstrekt en die betrekking hebben op de Knaek en het gebruik daarvan.

10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de leden en KNAEK terzake van de Knaek-pas/app. De Overeenkomst bestaat uit de Documentatie, deze Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, reglementen en voorwaarden.

11. Collegejaar: het collegejaar loopt van 1 augustus van het betreffende jaar en eindigt op 31 juli van het opvolgende jaar.

1. Betaling en acceptatie door KNAEK. Bij het aanvragen van een (CJP/)Knaek-pas/app machtigt de aanvrager KNAEK jaarlijks de bijdrage voor de productie- en ontwikkelingskosten van de pas/app automatisch af te schrijven van de door het lid opgegeven rekening. Mocht het voorkomen dat de opgegeven rekening niet voldoende saldo heeft om het bedrag af te schrijven dan ontvangt het lid na een aantal dagen een betalingsherinnering per e-mail. Indien het lid vervolgens niet overgaat tot betaling van de jaarlijkse bijdrage dan zal de betaling uit handen worden gegeven aan een incassodienst en/of deurwaarder.

2. Betaling en acceptatie door KNAEK. Als een Knaek-pas/app wordt aangevraagd tijdens een actieperiode waarin een welkomstcadeau wordt weggegeven, vervalt het recht op een cadeau indien de aanvrager in het verleden ooit Knaeklid is geweest. Het welkomstcadeau geldt zo lang de voorraad strekt.

3. Duur van de Overeenkomst. Een Knaek-pas/app wordt uitgegeven met een geldigheid tot de start van het komende collegejaar (Nederland en België: 1 augustus) ingaande op de dag van uitgifte van de Knaek-pas/app door KNAEK.

4. Bij aankoop van een Knaek-pas/app kan deze niet worden geretourneerd.

5. Opzeggen kan tot 4 weken voor verloop van de Knaek. De verloopdatum staat op de pas en in de app. Wanneer een lid opzegt, wil dit niets anders zeggen dan dat hij/zij zich uitschrijft voor de volgende distributie van de (CJP/)Knaekpas/app. Opzeggen kan via www.knaek.nl/opzeggen of www.knaek.be/opzeggen. Hier dient het lid het opgegeven e-mailadres in te vullen, de opzegging dient te worden bevestigd via de e-mail van Knaek naar het opgegeven e-mailadres. De opzegging gaat onmiddellijk in, onverlet de verloopdatum van de uitgegeven (CJP/)Knaekpas/app. Het uitschrijven voor de distributie van het volgende collegejaar heeft geen invloed op de geldigheid van de (CJP/)Knaekpas/app. Deze kan gebruikt worden tot de verloopdatum.

6.Een lid heeft de mogelijkheid om een CJP/Knaek lidmaatschap voor 31 juli van elk jaar om te zetten in een Knaek lidmaatschap.

7. Restitutie van de bijdrage door een lid is niet mogelijk omdat een lid een bijdrage betaalt voor de productie- en ontwikkelingskosten van de pas/app. Indien een lid dit product, de betreffende (CJP/)Knaek-pas/app heeft afgenomen heeft het lid voor de productie (en doorontwikkeling) betaald en niet voor het betreffende lopende jaar.

8. KNAEK hanteert de voorwaarde dat leden studenten dienen te zijn. Het recht op gebruik van de (CJP/)Knaek-pas/app vervalt indien KNAEK vaststelt dat er sprake is van misbruik van de (CJP/)Knaek-pas/app door het lid.

9. Het staat KNAEK vrij om, zonder opgaaf van redenen, te weigeren om met een aanvrager een Overeenkomst aan te gaan, of een reeds bestaande Overeenkomst te verlengen.

1. KNAEK informeert het lid, onder meer door middel van de publicatie als bedoeld in artikel 3.5, de website www.knaek.nl of www.knaek.be en via email, bij welke Acceptanten de Knaek-app wordt geaccepteerd als kortingsapp. KNAEK spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende Acceptanten en de door hen aangeboden kortingsregelingen zijn mogelijk.

2. Het lid moet voor de aankoop zelf om een KNAEK-korting vragen bij de Acceptant. De Acceptant bepaalt of en onder welke voorwaarden het voordeel wordt verleend. KNAEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het voordeel niet wordt verleend.

3. Ondanks het feit dat KNAEK zich inspant om de juiste en meest actuele kortingsregelingen te communiceren, is het mogelijk dat een kortingsregeling niet of onjuist vermeld wordt door KNAEK. KNAEK is in dat geval niet gehouden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan leden te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting. KNAEK is geen partij bij de transactie tussen het lid en de Acceptant. KNAEK is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen het lid en de Acceptant ter zake van geschillen over de korting dan wel de hoogte daarvan.

4. Voor iedere actie die door KNAEK wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt. Indien er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, geldt het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. Indien het aantal deelnemers groter is dan de beschikbare mogelijkheden is er geen recht op welke vergoeding of compensatie dan ook.

5. Bij de Knaek-app kan een publicatie horen, waarin periodiek het lid wordt geïnformeerd over (culturele) informatie en aanbiedingen die passen binnen het KNAEK-concept.

6. KNAEK is niet aansprakelijk voor storingen van de website www.knaek.nl en www.knaek.be.

7. De aansprakelijkheid van KNAEK is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat het lid jaarlijks als bijdrage aan KNAEK betaalt.

8. Indien KNAEK besluit niet langer de CJP/Knaekpas uit te brengen behoudt KNAEK zich het recht om alle lopende CJP/Knaekplidmaatschappen om te zetten naar Knaeklidmaatschappen.

9. Over de uitslagen van winacties wordt niet gecorrespondeerd. KNAEK houdt ten alle tijde het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan KNAEK de deelnemers inschrijving en recht op de prijs ongeldig verklaren. KNAEK is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.

1. Het lid dient de Knaek-app zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan.

2. Het lid dient (e-mail)adreswijzigingen en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk mede te delen aan KNAEK.

3. Het lid dient een Nederlands of Belgisch postadres te hebben.

4. De Knaek-app mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden.

5. Het lid komt alleen in aanmerking voor voordeel en acties indien het lid zich op juiste wijze heeft geregistreerd.

1. De Knaek-app is persoonsgebonden en blijft eigendom van KNAEK. In het geval van verlies of diefstal kan het lid een vervangende app aanvragen door een mail te sturen naar info@knaek.nl voor Nederland of info@knaek.be voor België.

2. De kosten voor het aanmaken van een nieuwe Knaek-app zijn € 20,-.

3. De kosten voor het aanmaken van een nieuwe CJP/Knaek-pas zijn € 25,-.

1. Het lid is jaarlijks een bijdrage verschuldigd voor de productie- en ontwikkelingskosten van de (CJP/)Knaekpas/app, tenzij anders is overeengekomen. De kosten voor de het Knaeklidmaatschap bedragen €20,- incl. BTW of voor het CJP/Knaeklidmaatschap € 25,- incl. BTW. Hierbij is de (eventuele) verzending inbegrepen. Indien het lid een CJP/Knaekpas gratis heeft verkregen, geldt dit alleen voor één CJP/Knaekpas met een looptijd van één collegejaar. De bijdrage voor het CJP/Knaeklidmaatschap bedraagt - na de eerste gratis pas - €25,-incl. BTW voor de nieuwe pas. Deze kosten worden gerekend voor de productie en appontwikkeling en gefactureerd in de eerste maand van het collegejaar (augustus). Hierbij is de (eventuele) verzending inbegrepen. De overige maanden van het collegejaar zal het gebruik van de (CJP/)Knaekpas/app kosteloos zijn. Het lid dient de Knaekapp of CJP/Knaekpas op te zeggen 4 weken voor verlenging. De verlenging vindt plaats op 1 augustus (de Verzenddatum). Bij beëindiging van de Overeenkomst gedurende een lopend jaar vindt geen restitutie plaats.

1. KNAEK verwerkt de contactgegevens (Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en andere gegevens (taalkeuze, geboortedatum) die nodig zijn voor het beheer van de ledenadministratie. Daarnaast worden gegevens (taalkeuze, geboortedatum, studentenstad, onderwijsinstelling, geslacht) verwerkt ten behoeve van statistische doeleinden. Bankgegevens worden bewaard om de jaarlijkse bijdrage te incasseren. De persoonsgegevens van het lid zijn opgenomen in ons bestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld worden. Meer informatie over het privacy-beleid van KNAEK kan gevonden worden op de privacy-pagina.

2. Het lid heeft onder meer het recht op inzage van zijn persoonsgegevens, mits zijn identiteit kan worden vastgesteld, evenals het recht op verwijdering van zijn persoonsgegevens, mits deze niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Tevens beschikt het lid over het recht om verbeteringen in zijn gegevens aan te laten brengen indien deze foutief zijn.

3. Persoonsgegevens van het lid worden gedeeld met Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) alsmede met DBF om te kunnen voldoen aan de Overeenkomst. Tevens worden bankgegevens van leden gedeeld met Administratiekantoor A & AK Kaiser en ING ten behoeve van het incasseren van de jaarlijkse bijdrage.

4. De Knaek-app is bedoeld om het lid voordeel te bieden. Bij het aangaan van de Overeenkomst kan het lid toestemming geven aan KNAEK om het lid speciaal geselecteerde aanbiedingen te doen via post, telefoon of digitaal middels het aankruisen van een vakje op het inschrijfformulier. Deze toestemming kan ten alle tijdens worden ingetrokken.

5. Telefoongesprekken met een lid kunnen door KNAEK worden opgenomen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden.

1. KNAEK is te allen tijde bevoegd deze Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen door middel van kennisgeving aan het lid. Kennisgeving geschiedt per e-mail en via www.knaek.nl of www.knaek.be. Indien het lid niet akkoord gaat met de wijziging en/of aanvulling is het lid binnen een maand na bedoelde kennisgeving gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Indien het lid van deze mogelijkheid geen gebruik maakt dan wel - indien dat eerder is - de Knaek blijft gebruiken, verklaart het lid zich akkoord met de aldus gewijzigde Overeenkomst.

1. De Knaek-app is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De app blijft eigendom van KNAEK. KNAEK is gerechtigd bepaalde rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen of uit te besteden aan derden, mits wordt voldaan aan de daaraan te stellen wettelijke randvoorwaarden. KNAEK werkt samen met betrouwbare logistieke partners, die eveneens gebonden zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

1. KNAEK is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de rechtsgrond waarop de schadevordering is gebaseerd, in verband met producten of diensten die het lid met de Knaek-pas/app heeft aangekocht. Voor klachten over de aangekochte producten en diensten kan het lid uitsluitend terecht bij de Acceptant/kortinggevers.

1. Correspondentie met betrekking tot KNAEK (zoals correspondentie over aanbiedingen) zal worden gezonden naar het bij ons geregistreerde laatste post- of e-mailadres dat het lid aan KNAEK heeft opgegeven. In geval van een adreswijziging kan het lid zijn/haar (e-mail)adres wijzigen door een mail te sturen naar in info@knaek.nl of info@knaek.be.

1. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze dienstverlening kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt je klacht per brief opsturen naar CJP/KNAEK, Postbus 3572, 1001 AJ, Amsterdam.

1. Indien deze algemene voorwaarden veranderen, verklaart het lid zich akkoord met de toepassing van deze voorwaarden door het voortzetten van het gebruik van de Knaek-app.